Prevenció de la grip A en l’àmbit esportiu

Dimecres 30 de Setembre de 2009

Seguint instruccions de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya en relació a la prevenció de la grip A en l’àmbit esportiu, us adjuntem la informació sobre el tema elaborada pels departaments de Salut i d’Educació de la Generalitat de Catalunya que podeu trobar en format PDF

 

Secretaria de la FCPP

 

RECOMANACIONS PER A LA PREVENCIÓ DE LA
-GRIP A-DINS L’ÀMBIT ESPORTIU

Davant de les diferents consultes efectuades a la Secretaria General de l’Esport per persones o entitats vinculades al sector esportiu en relació a les recomanacions a tenir en compte en la prevenció de la grip A en aquest sector, us informem que cal actuar de forma similar a una altra malaltia de caràcter infecciós.

ACTUACIONS PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL

Amb caràcter general cal tenir en compte la informació i els consells que trobareu en la pàgina web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que podeu consultar a les adreces:

http://www.gencat.cat/salut/ http://www.gencat.cat/especial/grip_a/cat/informacio.htm


 

ACTUACIONS ESPECÍFIQUES D’HIGIENE

En aquest cas, el que cal és seguir unes bones pràctiques d’higiene. Podeu trobar actuacions preventives en l’adreça:

http://www.gencat.cat/especial/grip_a/cat/mesures.htm

1.-EN ELS ESPAIS ESPORTIUS

En aquest apartat cal una cura molt especial en els vestidors i espais esportius coberts:

a) Ventilar els espais tancats un mínim de 15 minuts al dia.

b) Netejar i desinfectar regularment les superfícies amb els productes habituals.

c) Incrementar la neteja i desinfecció.


 

2.-EN L’ASPECTE PERSONAL

Cal tenir especial cura en aspectes fonamentals de diferents usos.

a) Evitar compartir gots o ampolles de begudes.

b) Evitar compartir tovalloles.

En definitiva evitar compartir objectes que puguin haver estat en contacte amb saliva

o secrecions.


 

 

i ... MOLTA INFORMACIÓ

És fonamental que fe arribar la informació a totes les persones vinculades a la pràctica esportiva per què puguin anar posant en pràctica aquestes mesures preventives de forma individual. Aquesta informació caldrà fer-la arribar, en la mesura de les vostres possibilitats, per diferents mitjans com poden ser cartells informatius en algunes dependències de la instal.lació, circular informativa als practicants i/o famílies, publicar recomanacions en la pàgina web de la entitat, etc.

També us recomanem que realitzeu reunions específiques amb els treballadors/es de les empreses prestadores de serveis per a garantir la correcta aplicació de les mesures de prevenció tant en temes de ventilació i neteja dels espais, com de productes d’ús personal com sabó, paper per exiugar mans, papereres, etc.

Anna Pruna i Grivè Secretaria general

Esplugues de Llobregat, 22 de setembre de 2009